Vaststelling bestemmingsplan en afgifte Omgevingsvergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad van Maasdriel het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark A2 Lage Rooijen’ ongewijzigd vastgesteld. Het college heeft op 26 november de omgevingsvergunning afgegeven.

Eerder heeft de provincie Gelderland de ontheffing ‘Wet natuurbescherming’ afgegeven (18 november 2020). Waterschap Rivierenland heeft op 25 november 2020 de Watervergunning afgegeven.

Wethouder Erik van Hoften: “Met dit besluit komt de realisatie van het Burgerwindpark dichterbij. Het Burgerwindpark -met drie windturbines- levert energie aan ongeveer 10.000 huishoudens. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van de gemeente Maasdriel.” De verwachting is dat er in 2023 wordt gestart met de bouw van het Burgerwindpark. Vanaf eind 2023 zou het windpark operationeel kunnen zijn. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud.

Proces tot nu toe

Op 30 juni 2020 heeft het college besloten dat de ruimtelijke procedure voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen start. Eerder besloot de gemeenteraad van Maasdriel al dat de coördinatieregeling van toepassing is op de te nemen besluiten. Dit betekent dat het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunningen gelijktijdig ter inzage zijn gelegd. In de periode van 5 augustus tot en met 15 september kon iedereen -gedurende zes weken- een zienswijze indienen. Er zijn achttien zienswijzen ingediend. Het college besloot op 27 oktober 2020 dat er -ondanks de ingediende zienswijzen- geen aanleiding is om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning aan te passen. Het college heeft de raad het voorstel gedaan om het bestemmingsplan voor het burgerwindpark ongewijzigd vast te stellen. Op 11 november heeft de commissie Ruimte het voorstel besproken. En op 25 november heeft de gemeenteraad het voorstel behandeld en het bestemmingsplan vastgesteld. In aansluiting hierop heeft het college de omgevingsvergunning afgegeven aan de initiatiefnemers Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar.

Vervolg

Vanwege de eerder vermelde coördinatieregeling maakt de gemeente Maasdriel op 7 december 2020 de vier besluiten gelijktijdig bekend. Het gaat om de volgende besluiten: 1. het besluit van de raad om het bestemmingsplan vast te stellen (25 november 2020) 2. het besluit van het college om de omgevingsvergunning af te geven (26 november 2020) 3. het besluit van het Waterschap om de Watervergunning af te geven (25 november 2020) 4. het besluit van Gedeputeerde staten om de ontheffing Wet natuurbescherming af te geven (18 november 2020) Vanaf het moment van bekendmaken start de beroepsprocedure bij de Raad van State. Belanghebbenden kunnen beroep instellen, indien zij ook een zienswijze hebben ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn hierover afzonderlijk geïnformeerd.

oorlogsgebied prinsjesdag dierenambulance Industrieweg belasting Ambachtsweg cafetaria Optisport welzijn bommelerwaard podcast bladkorven crisisnoodopvanglocatie cursus hennep Oude rijksweg