Overeenstemming invulling participatie Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Het college van Maasdriel heeft overeenstemming bereikt met Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V. over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de participatie bij het windpark. In het participatieplan staat beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan zowel proces participatie als sociale- en financiële participatie. Dit betekent dat de samenleving in Maasdriel (en de Bommelerwaard) op verschillende manieren in de gelegenheid wordt gesteld om profijt te hebben van het windpark.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over een direct-omwonenden regeling en de afdracht aan het windparkfonds. De overeenkomst bevat ook uitgangspunten voor het windparkfonds dat op een later moment wordt opgericht. Het windparkfonds wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur. De bestedingen uit het fonds moeten ten goede komen aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de gemeente Maasdriel. Bij het inrichten van het windparkfonds wordt ook de lokale gemeenschap betrokken. De gemeente en de Coöperatie Bommelerwaar werken dit op een later tijdstip verder uit.

Vervolgstappen ontwikkeling windpark

Gemeente Maasdriel zet vervolgstappen in de ontwikkeling van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Op 30 juni heeft het college een overeenstemming bereikt met Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V. over de ontwikkeling van het windpark langs de A2. Vanaf dat moment zijn de benodigde procedures, voor de ontwikkeling van het windpark, van start gegaan. Eerder besloot de gemeenteraad al dat de coördinatieregeling van toepassing is op de te nemen besluiten. Dit betekent dat het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunningen gelijktijdig ter inzage zijn gelegd. De inzagetermijn was van 5 augustus tot en met 15 september. Gedurende deze periode kon door iedereen een zienswijze worden ingediend. De ingekomen zienswijzen bieden -naar mening van het college- geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het college heeft de raad dan ook het voorstel gedaan om het bestemmingsplan voor het windpark ongewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad van Maasdriel behandelt het voorstel op 25 november 2020. Bij instemming van de raad (vaststelling bestemmingsplan) kan het college de Omgevingsvergunning verlenen. Vanwege de coördinatieregeling maakt de gemeente de verschillende besluiten gelijktijdig bekend zodat tegen de verschillende besluiten gelijktijdig beroep open staat bij de Raad van State.

duurzaamheid 112bommelerwaard samenwerking harddrugs bromscooter Toepadweg Veen hulpverleners chantage Mortierbom leerlingen 112maasdriel Zaaiwaard Middelingenseweg cash