Afspraken om snel tot duurzame woningvoorraad te komen in Bommelerwaard

Wethouders Erik van Hoften (Maasdriel) en Gijs van Leeuwen (Zaltbommel) ondertekenden samen met afgevaardigden van huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonersraad De Kernen, woningstichting Maasdriel, woonstichting De Kernen en woningcorporatie Bazalt Wonen de nieuwe prestatieafspraken. Deze afspraken moeten spoedig leiden tot een gevarieerde en duurzame woningvoorraad, specifieke aandacht voor het thema ‘wonen en zorg’ en meer inzicht in de leefbaarheid binnen de dorpen en wijken.  

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel stelden afgelopen zomer de Woonvisie Bommelerwaard 2021 - 2025 vast. Deze visie vormt het vertrekpunt voor de nieuwe prestatieafspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt. De prestatieafspraken bestaan uit twee onderdelen. Een raamovereenkomst 2022 tot en met 2025, die de afspraken over de samenwerking beschrijft. En de jaarafspraken 2022-2023, waarin concrete acties zijn benoemd.

Afspraken

De afspraken zijn erop gericht om snel voldoende woningen voor de doelgroepen van de corporaties te realiseren. Onder andere een taskforce woningbouw moet daaraan bijdragen. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid en zorg in relatie tot wonen. Zo wordt er vooral ingezet op de maatregelen waar men achteraf geen spijt van krijgt (‘no regret’-maatregelen) en is er aandacht voor de behoefte aan doorstroommogelijkheden voor senioren en toegankelijke zorg. Tot slot zetten partijen samen stappen die bijdragen aan de leefbaarheid binnen dorpen en wijken. Het stimuleren van ontmoetingen en het opstellen van leefbaarheidsagenda’s met de thema’s groen, schoon, heel en veilig behoren tot die stappen.

RES 1.0 Maartenskerk regenwater maatschappelijk cluster vogelgriep N832 leefbaarheidsagenda ziekenhuispersoneel bedrijventerrein corona rioolwaterleiding NVWA Prins Bernhardweg NVWA-IOD Piekenwaard