De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.

Om een stap verder te komen in de aanleg van de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch worden nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden breder gemaakt. Ook het fietspad aan de Oude Rijksweg in Hedel wordt verbreed tot gemiddeld vier meter. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar. De snelle fietsroute zorgt ervoor dat fietsers sneller en veiliger kunnen fietsen tussen Zaltbommel en Den Bosch en is een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten die nu de A2 gebruiken. Daarnaast is het een grote verbetering voor fietsers die al fietsen tussen beide steden.

Met de hoge energieprijzen zien we dat er steeds vaker propaantanks bij woningen worden geplaatst. Vanwege de veiligheid is het nodig dat de propaantanks voldoen aan de eisen uit de wet- en regelgeving. Daarom zijn bedrijven én particulieren verplicht een melding te doen. Dus wilt u een propaantank gaan gebruiken bij uw huis? Doe dan een melding!

Het college vraagt de raad in te stemmen met de verkoop van het gehele MFC De Kreek, inclusief de ondergrond aan Resort aan de Maas B.V.. (Voorheen Europarcs B.V.)

Het huidige zwembad in MFC De Kreek vertoont forse ouderdomsgebreken, waarbij het veilig gebruik van het zwembad onder druk komt te staan. Daarom is begin 2022 aan de raad gevraagd in te stemmen met het voornemen tot verkoop van MFC De Kreek aan Resort aan de Maas B.V.. Er zijn door de raad destijds een aantal randvoorwaarden meegegeven aan het college voordat ze akkoord gaat met de verkoop.

Vanaf 2023 worden een aantal nieuwe regels van kracht. Ook gaan verschillende subsidieregelingen (opnieuw) open. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen.

Helmplicht voor snorfietsers

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari verplicht een goedgekeurde bromfietshelm of een goedgekeurde speedpedelec-helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaag gaat. Bij het niet dragen van een helm riskeren bestuurders en mensen die achterop zitten een boete van € 100. 

Nieuwe APK-test voor dieselauto’s

Vanaf 1 januari maakt de roetfiltertest verplicht deel uit van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Alle dieselvoertuigen die een roetfilter moeten hebben, moeten deze test halen. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen voertuigen. Dieselauto’s met een kapot of verwijderd roetfilter leveren schade op voor het milieu en onze gezondheid. Het structurele milieueffect van de invoering van de nieuwe test is een reductie van de fijnstofuitstoot met 121 duizend kg per jaar.

Producenten gaan meebetalen aan opruimen zwerfafval

Vanaf 1 januari zijn verpakkingsproducenten verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van hun verpakkingen die vrijkomen in het bedrijfsafval. Deze verantwoordelijkheid gold al voor huishoudelijk afval. Vanaf 5 januari zijn producenten van bepaalde kunststofproducten (bijvoorbeeld ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten, tasjes en drinkbekers) ook verplicht mee te betalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook worden deze producenten verplicht consumenten aan te sporen om zwerfafval te voorkomen. Met deze verplichting neemt de hoeveelheid (plastic) zwerfafval af en worden de schadelijke effecten voor milieu en gezondheid beperkt.

Schoner drinkwater voor iedereen

Op 12 januari wordt Europese regelgeving van kracht die nieuwe eisen stelt aan het water uit de kraan. Zo komt er betere monitoring op stoffen die mogelijk een probleem zijn voor de drinkwaterkwaliteit. Ook moet de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen beter in de gaten worden gehouden op locaties waar veel kinderen zijn, en moet het worden gerapporteerd als de loden leidingen worden weggehaald. Daarnaast wordt het inzicht op legionella verbeterd, om de risico’s daarop klein te houden.

Opnieuw openstelling subsidies elektrische voertuigen

Vanaf 1 januari kunnen particulieren weer met subsidie een elektrische auto aanschaffen. Nieuw of tweedehands, koop of private lease. Het subsidiebedrag per nieuwe auto is € 2.950  per gebruikte elektrische auto is dat € 2.000. In totaal zit er ruim 99€ miljoen in de pot voor 2023. Ook voor de aanschaf van een vrachtwagen of bestelwagen die uitstootvrij rijdt (op waterstof of elektrisch) is in 2023 weer subsidie voor ondernemers. Daar is in totaal € 32 miljoen voor beschikbaar. Dat geldt ook voor bouwmachines die draaien zonder stikstof uit te stoten, daar is in 2023 € 36 miljoen subsidie voor.

Tijdelijke regeling OV-ambassadeurs

Per 1 januari kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het werven en opleiden van ov-ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die onder andere ouderen en mensen met een beperking wegwijs maken in het openbaar vervoer. Met de subsidie kunnen gemeenten ook lopende OV-ambassadeurprojecten uitbreiden. In totaal is € 1,5 miljoen beschikbaar.

Subsidie om de weg te mijden met goederenvervoer

Per 1 januari is er ruim € 22 miljoen beschikbaar om transporteurs te stimuleren hun goederen via het water of het spoor te vervoeren. Transporteurs kunnen per verplaatste container (of equivalent in bulk) een bedrag van € 20 aanvragen. Dit zorgt voor minder vrachtwagens op de weg, veiligere wegen en een schonere lucht.

Investeren in milieuvriendelijke technieken

Bedrijven krijgen in 2023 meer mogelijkheden om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen via de regeling MIA/Vamil. Het totale budget in 2023 is  217 miljoen. Bedrijven kunnen duurzame investeringen dankzij deze regeling aftrekken van de belastingen. Investeringen waar dit voor geldt zijn onder andere biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening op bijvoorbeeld festivals, investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers en duurzame bouwmaterialen zoals houten isolatieplaten op basis van reststromen.

Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten om een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf voor te leggen voor advies aan de Raad van State.

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.

Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 daardoor bij een volledig dienstverband van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand.

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven, gevestigd aan de Zandmeren in Kerkdriel, is een grote wens van velen in Maasdriel. Onderzoek moet uitwijzen of dat mogelijk is. Daarom tekende wethouder Peter de Vries namens de gemeente een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel B.V. In die overeenkomst spreken partijen met elkaar af dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheden van zandwinning ter plaatse van de Zandmeren, woningbouw in het rivierfront Kerkdriel en beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven.

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt vandaag het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer. De terugkeer van de basisbeurs voor studenten op hogescholen en universiteiten vanaf het studiejaar 2023-2024 betekent een flinke verbetering van hun financiële positie. Ook worden de terugbetaalregimes voor mbo-studenten gelijk getrokken met die van studenten op het hoger onderwijs. Dat zorgt voor een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers.

Minister Dijkgraaf: “Door de herinvoering van de basisbeurs wil ik jongeren een goede start en perspectief geven. Studenten in het hoger onderwijs ontvangen straks niet alleen een vast bedrag per maand, zij komen ook eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Dat is belangrijk, kijkend naar de positie van ouders met middeninkomens. Het wetsvoorstel draagt ook bij een aan gelijkwaardige positie van mbo-studenten ten opzichte van studenten op hogescholen en universiteiten, door het gelijk trekken van de terugbetaalvoorwaarden voor mbo-studenten die vanaf studiejaar 2023-2024 gaan studeren. Ook zij krijgen een aflosperiode van 35 jaar en dezelfde berekening van de rente.”

Extra basisbeurs

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat - als het voorstel wordt aangenomen door het parlement - in het studiejaar 2023-2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook voor hen die al studeren als zij nog recht hebben op studiefinanciering. Uitwonende studenten in het hoger onderwijs ontvangen dan € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. Voor alle uitwonende studenten (ook mbo) komt daar in het studiejaar 2023-2024 nog circa € 165 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer energie en boodschappen. Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks in totaal bijna € 440, in totaal ruim € 5.200 voor het hele studiejaar 2023-2024.

Het kabinet trekt jaarlijks € 1 miljard uit voor herinvoering van de basisbeurs. Het herstel van de koopkracht onder studenten is een incidentele uitgave van € 500 miljoen.

De basisbeurs is 1 van de inkomstenbronnen voor studenten om in hun levensonderhoud te voorzien, maar niet de enige. Behalve inkomen uit werk, een ouderbijdrage en eventueel lenen kan een deel van de studenten een beroep doen op de aanvullende beurs voor extra financiële ondersteuning. Die bedraagt in het wetsvoorstel maximaal € 416 per maand, ruim € 100 meer dan in het oude basisbeursstelsel. De inkomensgrenzen van de aanvullende beurs – het ouderlijk inkomen om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs -  is in het wetsvoorstel verhoogd naar € 70.000 voor hbo- en wo-studenten. Hierdoor kunnen meer studenten aanspraak maken op een aanvullende beurs.

Verder wil minister Dijkgraaf dat méér studenten die daarop recht hebben gebruik gaan maken van de aanvullende beurs. Door bij DUO het aanvraagproces van studiefinanciering aan te passen moet het gebruik van de aanvullende beurs sterk worden vergroot.

Gelijk trekken terugbetaalregimes

Om gelijkwaardigheid te creëren tussen mbo-, hbo- en universitaire studenten trekt minister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk. Deze zijn nu nog verschillend voor het mbo en hoger onderwijs, met verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Nieuwe mbo-studenten die beginnen met studeren in het studiejaar 2023-2024 krijgen dezelfde voorwaarden als studenten op het hbo en de universiteit. Mbo’ers die op dat moment al studeren – die dan bijvoorbeeld aan hun tweede jaar beginnen – mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. Wie geen keuze maakt, gaat automatisch over naar het hoger onderwijs-regime.

Tegemoetkoming

Hoewel een tegemoetkoming bij een beleidswijziging ongebruikelijk is, maakt het kabinet een gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Voor deze tegemoetkoming is incidenteel € 1 miljard beschikbaar: voor een (nominale) studieperiode van 4 jaar gaat het om ongeveer € 1.400 per student. Als extra geldbedrag daarbovenop worden de studievouchers vrij besteedbaar. Zo’n 375.000 studenten ontvangen zo een extra bedrag van circa € 1.835 in mindering op hun studieschuld of krijgt dit bedrag uitbetaald als ze geen studieschuld (meer) hebben.

Tijdens een internetconsultatie heeft iedereen zijn mening kunnen geven over de plannen rond de studiefinanciering. Ook voert minister Dijkgraaf sinds begin dit jaar door het hele land gesprekken met studenten onder de noemer ‘Spreek je uit!’: over de basisbeurs, maar ook over bijvoorbeeld welzijn en huisvesting. Met de herinvoering van de basisbeurs zijn immers niet alle problemen van deze generatie opgelost.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs wordt begin 2023 verwacht. Als het wetsvoorstel door beide Kamers is behandeld krijgen alle studenten een bericht van DUO over het aanvragen van de basisbeurs. Dit zal naar verwachting vanaf de zomer van 2023 mogelijk zijn.

Kasteellaan zwemmen controle Korenbloem Liander buitendienst oppervlaktewater cafetaria woonadres column Hanna Verboom haven Biodiversiteit misdaad anoniem SEM