Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het perceel waar voormalig sporthal De Ring en zwembad Akwamarijn zijn gevestigd. Dit gebied (een gedeelte van het perceel ZBM00-H-1554) bevindt zich aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. De gemeente is van plan om hier woningbouw mogelijk te maken en de grond bouwrijp te verkopen aan een projectontwikkelaar. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf nu tot 14 december inschrijven voor de selectieprocedure.

ZALTBOMMEL - De politie heeft deze fiets onder verdachte omstandigheden aangetroffen in Zaltbommel. In de politiesystemen is geen aangifte gevonden. Herken jij deze fiets? Neem dan contact met de politie op via het algemene politienummer 0900-8844. Je kunt de politie ook een privé bericht sturen op de sociale media-kanalen onder vermelding van registratienummer: 2022512953

 

Afpakken van crimineel vermogen is een belangrijke sleutel om misdadige machtsstructuren te breken. Om de jacht op crimineel geld te intensiveren en daarmee rechtsherstel te bevorderen heeft de ministerraad op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid besloten om een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf voor te leggen voor advies aan de Raad van State.

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.

Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 daardoor bij een volledig dienstverband van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand.

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven, gevestigd aan de Zandmeren in Kerkdriel, is een grote wens van velen in Maasdriel. Onderzoek moet uitwijzen of dat mogelijk is. Daarom tekende wethouder Peter de Vries namens de gemeente een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel B.V. In die overeenkomst spreken partijen met elkaar af dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheden van zandwinning ter plaatse van de Zandmeren, woningbouw in het rivierfront Kerkdriel en beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven.

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt vandaag het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer. De terugkeer van de basisbeurs voor studenten op hogescholen en universiteiten vanaf het studiejaar 2023-2024 betekent een flinke verbetering van hun financiële positie. Ook worden de terugbetaalregimes voor mbo-studenten gelijk getrokken met die van studenten op het hoger onderwijs. Dat zorgt voor een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers.

Minister Dijkgraaf: “Door de herinvoering van de basisbeurs wil ik jongeren een goede start en perspectief geven. Studenten in het hoger onderwijs ontvangen straks niet alleen een vast bedrag per maand, zij komen ook eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Dat is belangrijk, kijkend naar de positie van ouders met middeninkomens. Het wetsvoorstel draagt ook bij een aan gelijkwaardige positie van mbo-studenten ten opzichte van studenten op hogescholen en universiteiten, door het gelijk trekken van de terugbetaalvoorwaarden voor mbo-studenten die vanaf studiejaar 2023-2024 gaan studeren. Ook zij krijgen een aflosperiode van 35 jaar en dezelfde berekening van de rente.”

Extra basisbeurs

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat - als het voorstel wordt aangenomen door het parlement - in het studiejaar 2023-2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook voor hen die al studeren als zij nog recht hebben op studiefinanciering. Uitwonende studenten in het hoger onderwijs ontvangen dan € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. Voor alle uitwonende studenten (ook mbo) komt daar in het studiejaar 2023-2024 nog circa € 165 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer energie en boodschappen. Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks in totaal bijna € 440, in totaal ruim € 5.200 voor het hele studiejaar 2023-2024.

Het kabinet trekt jaarlijks € 1 miljard uit voor herinvoering van de basisbeurs. Het herstel van de koopkracht onder studenten is een incidentele uitgave van € 500 miljoen.

De basisbeurs is 1 van de inkomstenbronnen voor studenten om in hun levensonderhoud te voorzien, maar niet de enige. Behalve inkomen uit werk, een ouderbijdrage en eventueel lenen kan een deel van de studenten een beroep doen op de aanvullende beurs voor extra financiële ondersteuning. Die bedraagt in het wetsvoorstel maximaal € 416 per maand, ruim € 100 meer dan in het oude basisbeursstelsel. De inkomensgrenzen van de aanvullende beurs – het ouderlijk inkomen om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs -  is in het wetsvoorstel verhoogd naar € 70.000 voor hbo- en wo-studenten. Hierdoor kunnen meer studenten aanspraak maken op een aanvullende beurs.

Verder wil minister Dijkgraaf dat méér studenten die daarop recht hebben gebruik gaan maken van de aanvullende beurs. Door bij DUO het aanvraagproces van studiefinanciering aan te passen moet het gebruik van de aanvullende beurs sterk worden vergroot.

Gelijk trekken terugbetaalregimes

Om gelijkwaardigheid te creëren tussen mbo-, hbo- en universitaire studenten trekt minister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk. Deze zijn nu nog verschillend voor het mbo en hoger onderwijs, met verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Nieuwe mbo-studenten die beginnen met studeren in het studiejaar 2023-2024 krijgen dezelfde voorwaarden als studenten op het hbo en de universiteit. Mbo’ers die op dat moment al studeren – die dan bijvoorbeeld aan hun tweede jaar beginnen – mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. Wie geen keuze maakt, gaat automatisch over naar het hoger onderwijs-regime.

Tegemoetkoming

Hoewel een tegemoetkoming bij een beleidswijziging ongebruikelijk is, maakt het kabinet een gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Voor deze tegemoetkoming is incidenteel € 1 miljard beschikbaar: voor een (nominale) studieperiode van 4 jaar gaat het om ongeveer € 1.400 per student. Als extra geldbedrag daarbovenop worden de studievouchers vrij besteedbaar. Zo’n 375.000 studenten ontvangen zo een extra bedrag van circa € 1.835 in mindering op hun studieschuld of krijgt dit bedrag uitbetaald als ze geen studieschuld (meer) hebben.

Tijdens een internetconsultatie heeft iedereen zijn mening kunnen geven over de plannen rond de studiefinanciering. Ook voert minister Dijkgraaf sinds begin dit jaar door het hele land gesprekken met studenten onder de noemer ‘Spreek je uit!’: over de basisbeurs, maar ook over bijvoorbeeld welzijn en huisvesting. Met de herinvoering van de basisbeurs zijn immers niet alle problemen van deze generatie opgelost.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs wordt begin 2023 verwacht. Als het wetsvoorstel door beide Kamers is behandeld krijgen alle studenten een bericht van DUO over het aanvragen van de basisbeurs. Dit zal naar verwachting vanaf de zomer van 2023 mogelijk zijn.

Sinds 30 maart 2022 is er een noodopvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op Resort aan de Maas in Kerkdriel. Daar vangt de gemeente Maasdriel zo’n 215 vluchtelingen op. De oorlog in Oekraïne duurt nog voort. De gemeente heeft aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laten weten bereid te zijn om de noodopvang op Resort aan de Maas te verlengen tot 1 april 2023. De komende tijd bekijkt de gemeente Maasriel hoe het daarna verdergaat met de noodopvanglocatie.

Van 10 tot en met 14 oktober 2022 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Zaltbommel. Het Ministerie van Defensie voert deze oefening uit. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. Ook heeft het geen invloed op de verkeerssituatie.

Vanwege de werkzaamheden aan het Mgr. Zwijsenplein tot en met het einde van het jaar is het tijdelijk drukker met parkeren op het Gasthuisplein in Kerkdriel. Daarom is een groot deel van het Gasthuisplein vanaf zaterdag 1 oktober tot en met 31 december 2022 een blauwe zone. In die periode mag u van maandag 9.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur maximaal twee uur aaneengesloten parkeren met een parkeerschijf.

nov 27, 2022

Wie herkent deze fiets?

Gemeente Zaltbommel
ZALTBOMMEL - De politie heeft deze fiets onder verdachte omstandigheden aangetroffen in…
nov 20, 2022

Minimumloon ruim 10% omhoog

Nieuws Bommelerwaard
Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de…
PostNL Berm arbeidsmigranten routekaart Delkant bedrijventerrein Apache gevechtshelikopter Piekenwaard Arnhem 112maasdriel brand VMBO Utrechteweg coronamaatregelen Begraafplaats Bossche Poort